دستاوردها و معضلات جنبش ١۴۰۱ و وظیفۀ جمهوری خواهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با کورش پارسا و مهران مصطفوی

جنبش ١۴۰۱ و دستاوردها و معضلات و وظیفۀ جمهوری خواهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با کورش پارسا و مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Mostafavi-Parsa Abdo-1