عدالت و کارکردهای آن در زندگی امروز، سخنرانی حسن رضایی/ نظرات و پرسش ها و پاسخ ها

                                                                             Rezaei-Hassan-1

                                                                                                                               


در این رابطه