کودتای مرداد ۱۳۳۲ در پی کودتای اسفند ۱۲٩۹ و پیش از کودتای خرداد۱۳۶۰ - تجاوز به حق استقلال، سخنرانی علی صدارت

                                                                               Sedarat-Ali-1

                                                                         


در این رابطه