نیاز حیاتی قدرت‌ ها به مخدوش کردن وژدان تاریخی فردی و ملی، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Ali-1

                                                                        


در این رابطه