سرنوشت محتوم آپارتاید/ شباهت‌ های دوران رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید اسرائیل، سخنرانی علی صدرات

                                                                            Sedarat-Al-1

                                                                          


در این رابطه