پبرامون نسل کشی در نوار غزه و احتمال رویارویی نظامی رژیم ولایت فقیه و رژیم اسرائیل، گفتگو با مهران مصطفوی

                                                                              Mostafavi-Mehran-1