ای در پیشانی ات سربی نشسته !، شعری از شادی سابُجی

Saboji-Shadi-1۱    ای در پیشانی ات سربی نشسته دائم !
۲    ای در میانه ی پیشانی ات سربی سرعت دار
۳    جا خوش کرده از فریادهای آبانی سوزان !
۴    مادرت به حبس  ِ میله های داغ دارِ گداخته، افتاده،
۵    مادرت به بندِ نظامی رجیم، رجیم ترینِ رجیمان افتاده !
۶    و پدرت گرفتار  ِمیله های عمودی  ِجهالت  ِرجیمان است !
۷    و پدرت بیمار ِ جسم  ِخویش و رحیل  ِرحلت ِ رهایی تو گشته است !

*****************************

۸     ای در پیشانیِ سفید  ِبرفی ات، گلوله ایی خندان جامانده، برخیز !
۹     از خاک بی مروت  ِ قبرستان ات برخیز و انقیاد کن ، خروشانه انقیاد کن !
۱۰    که تنها راهِحیات ِ انسان، انقیاد علیه سرب فروشانِ خودمختار است!
۱۱    ای پویای زیباچهره ی خوابیده به اجبار  ِشتاب  ِگلوله ایی سفید !
۱۲    برخیز و رستاخیز کن خودت را و همه ی کشته گان آبانِ خشم را،
۱۳    برخیز و رستاخیز کنلشکر  ِکشته گان  ِچهل و پنج ساله ی بی سامان  ِتاریخ را !
۱۴    و دستگی از سراسر  ِاین وطن ِ به خفت نشسته رهسپار شوید ،
۱۵    و با تکاندن کفن های پوسیده تان از خاکِسیاه فراموشی و تکاندن چهره های به خاک آغشته تان،
۱۶    در جلوی بیت ِ آقایی که الوهیت خدایی و رتبه ی خدایی دارد، فریاد زنید:
۱۷    بأي ذنب قتلت ؟ بأي ذنب قتلت ؟ بأي ذنب قتلت ؟ بیا بیرون جوابگو باش !

*****************************

۱۸    ای پویای افتاده از پویایی ! می دانم که تو هم پسر  ِکسی هستی،
۱۹    می دانم که تو هم عاشق کسی بودی که به عزایت نشسته است،
۲۰    می دانم که تو هم گیاه خوار بودی که گاوها را گاها دوست داشتی،
۲۱    اما اینک رسالت  ِتو برخاستن از مکعب  ِخاک ِ رُسی است،
۲۲    و اینک رسالت  ِتو دمیدن در "سور  ِ پویایی" زودهنگامانه تر از
۲۳    دمیدن در سور ِ اسرافیلِموعودِمحبوب ِ بارگاه الهی است !
۲۴    اذا وقعت الوقعه !  و بدانید که پویا در سور  ِخود خواهد دمید !

*****************************

۲۵    و کشته گان  ِ آبان و کشته گان ِخرداد و کشته گانِ مرداد ِ خون،
۲۶    و کشته گان ِمهر و کشته گان ِپاییز ِ زنجیر ایی و کشته گانِ دی ،
۲۷    و کشته گانِ فروردین و کشته گان ِاسفند و کشته گان ِتیرماه !
۲۸    همه و همه ناگهان رستاخیز خواهند کرد و رسانه ها متحیر خواهند شد !
۲۹    اذا وقعت الوقعه !  لیس لوقعتها کاذبه ! و تردیدی در میان نخواهد بود!
۳۰    و تمام ماهواره ها و تمام خبرگزاری ها تجمع  ِ رستاخیزِ کشته شدگان را مخابره خواهند کرد !
۳۱    و شاعر  ِ خیال پرداز ِ این شعر هرگز به جرم تشویشِ اذهان عمومی محاکمه نخواهد شد، آمین !
۳۲    و آن ها چون تیری افکندند، نه خدای آسمان که خدایِ بیت الخونفرمانش را داده بود !
۳۳    ای به کفن های خاک آلود  ِ خونین خود فروپیچیده، برخیزید ! که هنگامه ی پایان اندوه است !

فرانسه، در سایه سار دریاچه، حومه ی اندیشه ورزی برای ایران
۵ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۷دی ماه ۱۴۰۲

پانوشت شعر:

===================================

یاد و نام شهید راه آزادی ایران ، پویا بختیاری  جوان بیست و هفت ساله ی ساکن مهرشهر کرج، اینک در شباهنگام ۱۵ دی ۱۴۰۲ همراه با من است. تصویر پیشانی گلوله خورده او در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ از صفحه ی وجدان من و از صفحه ی وجدان تاریخی جامعه ی ایران پاک نخواهد شد. در شباهنگامی که این سطرها را در تبعید خود و در خودتبعیدی خود در فرانسه می نویسم، منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر این جوان خوش سیمای آگاه و شجاع، هر دو در زندان های قزوین و زنجان اند و به علت دادخواهی و عدالت خواهی قتل دولتی و اعدام خیابانی سرخود پسر خود در زندان و حبس تادیبی هستند.

و عدالت و فرشته ی کور عدالت این گونه در ایران کتک خورده و ستم کشیده می شود. به زندان افتادن منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه تصویری واضحی است از تمسخر و استهزای عدالت و دادخواهی. اما موضوع به قتل پسر و حبس والدین دادخواه خلاصه  نمی شود و کار اینک به ضبط اموال خانه و خانه ی عمه ی پویا بختیاری به عنوان وثیقه گذار رسیده است ! عموی پویا بختیاری، مهرداد بختیاری هم حتی از شلاق ظلم و ستم بی نصیب نمانده است و به دفعات بازداشت و زندان و شکنجه شده است.

ترسیم تابلوی نقاشی خانواده ی بختیاری، نمایان گر این است که نظام ستمفقیهی به مراتب از نظام ستمشاهی خشونتگراتر و بی رحم و مروت تر است و نه تنها به نابودی جسم پویا همت ورزیده بلکه در راستای اشتهای سیری ناپذیری خونخواری اش به نابودی نهاد خانواده و به ویژه خانواده های داغدار شهیدان اعتراضات اجتماعی و از جمله ی خانواده و فامیل پویا بختیاری و انتقام گیری از آن ها هم اقدام کرده است.

همچنین وضعیت خانواده ی بختیاری بازنمایی این مسئله است که نظام سلطنتی ولایت فقیه با نام جعلی جمهوری اسلامی بیشتر برای مرگ و کشتار و اعدام فوری و ضرب العجلی خیابانی بدون محاکمه و بیشتر برای فروپاشی نهاد خانواده ها و تجزیه و به قهقهرا بردن چسبندگی نهاد خانواده برنامه ریزی اساسی و جدی کرده است و انواع مهارت های لازم را برای این هدف به اجرا در می آورد. فروپاشی نهاد خانواده اینک با نقشه ی راهبردی قتل فرزند و حبس و زندان والدین و آوردن انواع فشارهای جسمانی و روحی و روانی بر والدین فرزند و بر فامیل نزدیک شهید مربوطه انجام می شود. همچنین خلاقیت های و نوآوری های زیادی در این باره اجرا می شود. برای مثال حبس کردن ناهید شیرپیشه مادر شهید پویا بختیاری از نظر نظام نامقدس آخوندیکافی به نظر نمی رسد باید او را در سلول انفرادی انداخت، بعد چند روزی او را به بند عمومی آورد و بعد با کمک اشرار زندان و زندانیان تبهکار، بدن او را با لب تیز درب کنسرو زخمی و کبود کرد و او را حسابی کتک زد، بعد مادر شهید پویا بختیاری کتک خورده و کبود شده آنقدر بیمناک جان خود  و حتی قتل خود می شود که به درخواست خودش دوباره به حبس سلول انفرادی تن می دهد !

در پایان اشاره کنم که در نگارش این شعر، از پاره هایی از آیه های قرآن مجید به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است و یا با الهام مستقیم و ترکیب عبارات قرآنی با جمله و عبارات جدید خلاقیت ادبی صورت گرفته است و مصرع جدیدی خلق شده است، که نیازی به شرح و بسط برای خوانندگان آگاه و دانا و صاحب نظر نیست.

** کلیه حقوق این شعر و متن محفوظ است و شامل قانون مالکیت روشنفکری در فرانسه و در اتحادیه ی اروپا می باشد، هر گونه کپی برداری و سرقت و دخل و تصرف در آن اکیدا ممنوع است. این شعر متعلق به شادی سابُجی می باشد. باز نشر این شعر بدون هر گونه تحریف مجاز می باشد. هر متنی صاحب حقوق است، حقوق روشنفکری متن، آن را به رسمیت بشناسیم.