اهداف سایت

هدفهای نشریه انقلاب اسلامی از تأسیس تا امروز 

 

هدفهائی که نشریه انقلاب اسلامی در خدمت آنها قرار گرفت، در سرمقاله های شماره های اول، در سال 1358 تشریح شدند. در جریان کودتای خزنده که به کودتای خرداد 1360 انجامید و پس از این کودتا، هدفهای دیگری بر هدفهای نخستین افزوده شدند. این هدفها را فهرست می کنیم:

 

هدفها:   

1 ـ انقلاب در اسلام بقصد بازگرداندن اسلام از خود بیگانه در بیان قدرت، به بیان آزادی. تأسیس کنندگان نشریه، از پیش از انقلاب، برای تحقق این هدف می کوشیدند. آنها همچنان به این کوشش ادامه می دهند. از جمله بدین خاطر که استقرار مردم سالاری در ایران، به چنین انقلابی نیاز دارد. اسلام بمثابه بیان آزادی، نه با دولت و نه حتی با سیاست بمعنای جستجوی قدرت، جمع شدنی است. رابطه انسان و بنیاد دین را نیز تغییر می دهد: تغییر بنیاد قدرت محور دین به بنیاد آزادی، از سوئی و بیان آزادی در سر، از سوی دیگر، انسان را از تابعیت کورکورانه بنیاد دین آزاد می کند و این بنیاد را نیز به تأسیسی در خدمت بیان آزادی بدل می گرداند.

2 ـ استقرار ولایت یا حاکمیت جمهور مردم که مردم سالاری بر اصل انتخاب، شکل ناقص آنست.

3 ـ تبیین اصول راهنمای مردم سالاری، یعنی استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی. پایان دادن به تقدم این اصل بر آن اصل، هم به یمن تبیین این اصول و هم از راه جریان آزاد اندیشه ها.

4 ـ دفاع بدون تبعیض از حقوق انسان و دفاع از حقوق ملت.

5 ـ دفاع از حقوق طبیعت و محیط زیست.

6 ـ مبارزه با ضد فرهنگ قدرت و برانگیختن ایرانیان به بسط فرهنگ استقلال و آزادی.

7 ـ تبلیغ اصول راهنمای اخلاق و غنی و هشیار کردن وجدان اخلاقی انسان و جامعه تا که مانع از غفلت انسان از استقلال و آزادی و حقوق خویش بگردد. بنا بر این،

8 – جستن خاصه های ایرانیت: دفاع از حق ایرانیان در هویت سازی از راه رشد و در استقلال و آزادی

9 ـ تبیین جامعه باز و تحول پذیر و پیشنهاد روشها به جامعه برای شرکت در تغییر نظام اجتماعی بر میزان عدالت اجتماعی.

10 ـ دفاع از حق صلح از راه سلطه زدائی یا کوشش برای قرار گرفتن روابط کشورها بر اساس حقوق ملی و حقوق انسان. تلاش برای ورود جهان به عصر آزادی از راه همگانی شدن دموکراسی و دستیابی به مدیریت مردم سالار جهان . مدیریتی  توانا به مهار ماوراء ملی ها و بکار انداختن  نیروهای محرکه در رشد همآهنگ کشورهای جهان.

 

روشها: 

1 ـ  برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات.

2 ـ خشونت زدائی توأم با جریان آزاد اندیشه ها، از جمله از راه بحث آزاد.

3 ـ  ایجاد جبهه مردم سالاری بقصد جلوگیری از بازساخته شدن استبداد.

4 ـ مبارزه با سانسور هم به قصد استقرار قطعی وسائل ارتباط جمعی آزاد، بمثابه رکنی از ارکان مردم سالاری و هم به قصد برخوردار کردن همگان از حق اطلاع.

5 ـ انتقاد از خود و انتقاد بمعنای تجربی کردن روش. یافتن نقصها و نارسائی ها و پیشنهاد کار یا کارها که برای زدودن نقصها و نارسائی ها باید کرد.

6 ـ ابهام زدائی از نظرها و داده ها و اطلاع ها وخبرها، به ترتیبی که جامعه دارای حق حاکمیت وضعیتی را که در آنست، شفاف ببیند و بتواند در استقلال و آزادی و دانسته، تصمیم بگیرد.

7 ـ چون اطلاع یافتن حقی از حقوق انسان و جامعه است، «آشکار کردن اسرار» روشی است که هر نشریه آزادی باید بکار برد. بخصوص وقتی قدرتمدارها به قدرت خارجی، در سیاست داخلی و خارجی نقش تعیین کننده می دهند.

8 ـ هشدار و انذاز نسبت به ایجاد ستون پایه های جدید قدرت و ترمیم ستون پایه های پیشین و فراخواندن جامعه به جانشین کردن ستون پایه های قدرت با ستون پایه های حقوق بقصد ممکن کردن بنای دولت حقوقمدار.

9 ـ مبارزه با مثلث زور پرست و بیانهای قدرت این مثلث و بیانهای قدرت دیگر.

10 ـ مبارزه با جنایتها بخصوص وقتی سیاسی هستند و فسادها وقتی قدرتمدارها روش کار می کنند و نیز مبارزه با فقر و آسیبها و نابسامانی های اجتماعی.