باز پخش سرمقاله ای از ابوالحسن بنی صدر: تفتیش و تحقیر عقیده در فلسطین و در ایران!؟

                                                                                            banisadrParchamIran

                                    Taftish1-1

                            Taftish2-1

                                  Taftish3-1

                                 Taftish4-1

                                Taftish5-1

                                  Taftish6-1

                                 Taftish7-1

                                  Taftish8-1

                                Taftish9-2-1