مقدمه‌ ای بر گفتمان حقوندی قسمت پنجم - سبک زندگی حقوندی، گفتگوی پویان اصلانی با ایمان فلاح

                                                                              Falah I-Aslani P-1

                                                                                  

در ادامه گفتگوهای پویان اصلانی با ایمان فلاح در خصوص مقدمات گفتمان حقوندی، اینبار به بررسی حقوق اساسی ایرانیان و نگاهشان به زندگی، عوامل پنجگانه حیاتی برای موجود زنده و سبک زندگی حقوندی می پردازند. آنها به اهمیت درک و مشارکت همه ایرانیان در حقوق برابر و عدم سلطه بر یکدیگر تاکید دارند و معتقدند که همه ایرانیان باید در نوشتن فصل جدیدی برای آینده خود و ساختن سبک زندگی متناسب با آن سهیم باشند و این مسئولیت را نمی توان به چند نفر تقلیل داد.

منبع:

تاریخ گفتگو،
یکشنبه ۱ ژوئیه ٢٠٢٣