نقش و اهمیت اندیشۀ راهنما در برانگیختن انسان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

نقش و اهمیت اندیشۀ راهنما در برانگیختن انسان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr Abol-Abdolla M-1              
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                    
ابوالحسن بنی صدر: - رابطۀ انسان با هستی، و رابطۀ انسان ها با یکدیگر، رابطۀ حقوند با حق مطلق نیست.
 
- اگر اندیشۀ اهنمایی که در سر دارید، بیان استقلال و آزادی نباشد، بندۀ زور هستید.
 
- اندیشۀ راهنما سه کار انجام می دهد: ایجاد انگیزه، تصویب عمل، و نگرش به هستی. حالا اگر اندیشۀ راهنما در بن بست قرار بگیرد، یعنی آن سه کار را نمی تواند انجام بدهد، وقتی نتواند آن سه کار را انجام بدهد، انسان آلت فعل می شود. آلت فعل که؟ آلت فعل قدرت که خلاء را پر می کند.
 
- امیدوارم که شنوندگان این بحث، در این داشته ها و در اهمیت اندیشۀ راهنما، پیش از آنکه دیر شود، و کشور آنها به قهقرا برود، بیش از آنچه رفته است، خوب بیاندیشند. و اندیشۀ راهنمایی که بیان استقلال و آزادی است را بیابند و توانایی برخاستن و عمل را پیدا کنند. 
 
- اینکه قدرت می کشد، ...، اینها در واقع توجیه است، نبود انگیزه است. اگر انگیزه پیدا شد، ترس فرو می ریزد، چنانکه در انقلاب ایران انگیزه پیدا شد، با آن اصول ان