بازپخش- "اصلاح طلبان" اولین کسانی که خشونت را القا کردند، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر (۱)

بازپخش- "اصلاح طلبان" اولین کسانی هستند که خشونت را به جامعه القا کردند، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر (۱):
                                                                   
                                                                               Banisadr-A-1
                                                                                                    
ابوالحسن بنی صدر: - در راه کارهای آقای محمد خاتمی حق و حقوق  نیست، سهل  است، قربانی را مقصر می کند. ...
 
- اصلاح طلبان می گویند، انقلاب مساوی است با خشونت و هیچ هم نمی گویند که موجودیت خودشان را هم از آن انقلاب دارند که مساوی با خشونت نبود و گل را هم بر گلوله پیروز کرد.
 
- این آقایان اصلاح طلب کسانی هستند که بعد از پیروزی انقلاب، اول از همه، خشونت را القا کردند.
 
- صادقانه به شما می گویم که استبداد صالح وجود ندارد، تاریخ هرگز استبداد صالح به خود ندیده و هرگز هم نخواهد دید.