اگر "انتخابات" مفتضح "ریاست جمهوری" را تحریم کنید، توانایی شما برای تغییر رژیم بیشتر می شود

ابوالحسن بنی صدر: اگر "انتخابات" مفتضح "ریاست جمهوری" را تحریم کنید، توانایی شما برای تغییر رژیم ولایت فقیه بیشتر می شود:

                                                                                   Ba-Ab-1