توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ ناقض استقلال با رئیس انگاری و مرئوس انگاری، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر (۱۶)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تناقض استقلال با رئیس انگاری و مرئوس انگاری، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۱۶):
                                                                             Banisadr-Wafa-1
                                                                                    برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
ابوالحسن بنی صدر: -از ویرانگر ترین طرز فکر ها که باور همگانی در همۀ جامعه ها شده، این است که یک عدۀ کم شمار برای رهبری کردن و ریاست، و یک اکثریت بزرگی هم برای اطاعت کردن، خلق شده اند.
 
- کسی که خود را از استقلال و آزادی محروم می کند، یعنی مرتب به خود زور می گوید و خود را به فساد آلوده می کند؛ و از مهمترین فسادها این است که خود را از همۀ حقوق محروم می کند، بخصوص از حق شهروندی و مشارکت در ادارۀ امور جامعۀ خویش. اعمال قدرت، ناقض حقوق هستند، بعنوان مثال ...
 
- قرآن (سورۀ ٢٧ نمل، آیۀ ۳۴) هم می گوید: ... إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ... (پادشاهان چون به شهرى درآيند، آن را فاسد ... مى‌ گردانند). این یک قاعدۀ عمومی است که قدرت، فاسد می کند. ...
 
- آزادی این است که هرکس خود خویشتن را رهبری کند، یعنی، نه خود را رئیس، و نه مرئوس ببیند، الان تمام جامعه ها به خود رئیس و مرئوس بینی مبتلا هستند. در نهاد مذهبی ما هم سلسله مراتب از پای منبری شروع می شود تا مرجع تقلید. خدا برای جمع کردن بساط رئیس و مرئوسی، به پیامبر می گوید که تو مثل دیگران هستی، وکیل مردم نیستی، پدر مردم نیستی. حالا بنام همین دین، بساط ولایت مطلقه برقرار می  کنند و ...
 

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٣)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۴)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۵)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۶)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٧)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٨)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٩)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ نلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٠)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ نلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١١)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٢)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٣)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۱۴)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۱۵)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٧)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٨)

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٩)