واپسین بحث آزاد ابوالحسن بنی صدر: در باره کار و مالکیت و با منوچهر صالحی، در ۱ ماه مه ۲۰۲۱

BaniSadrSalehiKarVaMalekiat1ابوالحسن بنی صدر در طول زندگی سیاسی خود بحث آزاد را یکی از شیوه های مناسب برای شفاف کردن مواضع و پیدا کردن اشتراکات می دانست. او از پیش از انقلاب گروههای مختلف سیاسی را به بحث آزاد دعوت می کرد و از جمله سیته دانشجویی پاریس یکی از مراکز بحث آزادی بود که بنی صدر در آن حضور فعال داشت. این شیوه را بعد از انقلاب نیز در جلسات مختلف سیاسی و دانشجویی ادامه داد. شهید کاظم سامی، ابوالحسن بنی صدر را پایه گذار بحث آزاد در ایران می دانست. متاسفانه استبداد خمینی تحمل اینگونه روشها را نداشت و ادامه اینکار را در ایران نا ممکن ساخت. اما بعد از کودتای خرداد ۶۰، بنی صدر در بحث های آزاد که یا دوستانش تشکیل می دادند و یا از سوی افراد دیگر به آنها دعوت می شد، شرکت کرد. او این روش را تا پایان عمر خود ادامه داد. سال گذشته به پیشنهاد و همت آقای حمید عمرانی یک سری جلسات بحث آزاد در باره کتاب حقوق پنجگانه آقای ابوالحسن بنی صدر تشکیل دادند. هر یک از این جلسات در باره مبحث خاصی از این کتاب بود. جلسه اول مربوط به حقوق انسان بود که با آقای محمود رفیع فعال حقوق بشر در برلین صورت گرفت. و واپسین جلسه بحث آزاد در باره حقوق پنجگانه مربوط به بحث در باره کار و مالکیت بود. این جلسه با حضور  آقای منوچهر صالحی فعال چپ، در باره کار و مالکیت، در روز کارگر، شنبه ۱ ماه مه ۲۰۲۱ معادل با ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ صورت گرفت. این بحث آخرین حضور آقای بنی صدر در یک جمع عمومی سیاسی بود که ۵ ماه قبل از فوت ایشان صورت گرفت. در زمان این بحث بیمار بودند و  ۶ روز بعد از آن، یعنی ۷ ماه مه ۲۰۲۱، معادل با ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ بصورت اورژانس در بیمارستان بستری شدند.