بنی صدر: به اندازه ای که بر استقامت خود می افزایید، به همان اندازه توان رژیم را در سرکوب کاهش میدهید!

BanisadrJonbesh2022و شما مردم ایران بدانید به اندازه ای که به جنبش خود وسعت می دهید، به اندازه ای که بر استقامت خود می افزایید، به همان اندازه توان رژیم را در سرکوب کاهش میدهید.

هر ضعف، هر تسلیم شدنی، هر کوتاه آمدنی، به این رژیم آدمکشان، امکان می دهد که بر خشونت خویش بیافزاید و جوانان را سلاخی کند. پس در استقامت پای بفشرید، در گسترش جنبش خویش بکوشید؛ هدف خویش را شفاف کنید؛ خشونت زدایی را روش کنید، تا جهان به یاری شما برخیزد، و مردم جهان نپذیرند، که ایران، سرزمین آزادگان، قلمرو خشونت یک رژیم استبدادی بگردد که دارد در جنایت از دستگاه یزید در گذشته و از رژیمهای چون طالبان در دوران معاصر، درمیگذرد.

امیدوارم این هشدار من شنیده می شود، و همه آنهایی که دفاع از حقوق انسان را وظیفه خود قرار دادند، همه آنهایی که در این لحظات می باید سکوت را بشکنند و به اعتراض برخیزند، به اعتراض برمیخیزند و با استقامت خود این رژیم را واپس می نشانند، و راه را براستقلال و آزادی در ایران، استقلال انسان و آزادی او، می گشایند.

پیروزی بسیار نزدیک است، هرگاه شما در استقامت پای بفشرید و به جنبش خود شتاب و وسعت ببخشید.

شاد و پیروز باشید