مجازات اعدام از آنجا که قابل جبران نیست، باید لغو شود

BaniSadrEdam1اولا خود قرآن، می گوید بهتر است اعدام نکنید. می گوید، مجازات قتل، قتل است ولی عفو بهتر است. عفو بهتر است، یعنی چه؟ یعنی اگر خداوند می خواست قاتل را مجازات کند، با علم مطلقی که داشت، چون انسانها که این علم را ندارند، او دارد، عفو بهتر است را عمل می کرد. شما که آن علم را ندارید، قطعاً باید این کار را بکنید برای اینکه شما نمی دانید که واقعاً این حکم که می دهید حق یا ناحق است. چقدر با اصول راهنما انطباق دارد؟ یکی از آن اصول، اصل جبران است. شما اگر یک مجازاتی وضع کنی که قابل جبران نباشد، بعد معلوم بشود خطا کردی، یا باید مثل آقای خلخالی بگویید می روند بهشت، - خوب به شما چه مربوط که مردم بی گناه یا با گناه را بگیرید بکشید، بعد بگویید می روند بهشت؟ ـ یا اینکه طبق اصل جبران، مجازاتی که قابل جبران نباشد، وضع نکنی. و خود مجازات شونده هم باید توانایی جبران را از او نگیری. چون اگر او را از بین بردی، دیگر وسیله ای ندارد که جبران بکند.

...

حالا اگر خانواده مقتول گفت نه باید مجازات بشود. آیا خشونت را از بین می برد، نه. اگر ببخشد، بله می برد. برای اینکه آن خانواده که قاتل از آنست، و خود قاتل، در موضع پشیمانی قرار می گیرند – که ما یک کار زشتی کردیم، و طرف مقابل با بزرگواری درگذشت. این دیگر در موقعتی نیست که بگوید حالا که بخشیده شدم، بروم یک جنایت دیگری انجام بدهم. در موضع خودسرزش کردن خویش است. انتباه و تغییر است. آن خانواده هم، چون بخشیده، پس خشونت را در واقع به حداقل رسانده است. اما اگر گفت اعدام بکنید، الا بلا باید مجازات شود، اگر شد، خانواده مقتول خود را در موقعیت آن می بیند که کسی از خانواده او دیگری را کشته، حالا اگر در مقام توجیه دربیاید، تازه توجیه هم میکند. این حالت بغض و کینه نسبت به خانواده مقتول را نگاه می دارد. تازه خانواده مقتول هم چون خشونت را برگزیده، مرگ را برگزیده، در واقع پذیرفته است که خشونت راه حل است. پس در واقع، دو طرف مبلغ خشونت در جامعه شده اند. این خلاف اسلام است. یکی از مبانی اسلام، از میان برداشتن اکراه است. زور را در رابطه ها بی نقش بکند. نه اینکه به یکی بگوید تو ولایت مطلقه داری، هر زوری می خواهی به هر کس بگو. بعد به آن قیاس، سراسر جامعه هم، هرکس به اندازه توانایی اش به دیگری زور بگوید. این کفر است، این اسلام نیست! درست ضد اسلام است.

 

 

بخشی از مصاحبه با آقای جهانگیر گلزار در ۲۵ ژولای ۲۰۱۳ برابر با ۳ مرداد ۱۳۹۲

مجازات اعدام و قرآن : در گفتگوی جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر

https://www.youtube.com/watch?v=8m2h4lojqts