نوروز، جشن همگرایی سه گرایش جامعه ایرانی

BaniSadrNorouz2023defسه گرایش عمده در جامعه ایرانی وجود داشته که هر وقت این سه گرایش به هم پیوستند و خواستهای آنها در یک اندیشه راهنمایی بیان شد، جنبش همگانی و تغییر به معنایی که عرض کردم، ممکن گشت. آن سه گرایش، به تعبیر امروزی، یکی گرایش چپ است با شعار عدالت اجتماعی، یکی گرایش ملی است با شعار استقلال و آزادی، یکی گرایش دینی است وقتی آن دو خواست، آن دو گرایش را بیان می کند و ویژگی های ایرانیت را و حقوق مندی انسان را و باز شدن افق دید انسان را به روی معنویت، به روی بی نهایتی که خدا است. نوروز چنین جشنی است.

پس شما مردم ایران، هرگاه این سه خواست را در یک بیان مشترک، در یک اندیشه راهنما بازبیابید، که ما کوشش می کنیم آنرا در اختیار شما بگذاریم، هرگاه این سه تمایل تاریخی بدون از خودبیگانگی تحمیلی دوران معاصر، به هم بپیوندید، تردید نکنید ایران بیابان را ایران سرسبز می کنید، بهار زندگی می کنید، زندگی خود را حقوقمند می کنید، زندگی در استقلال و آزادی می کنید، و به نوروز واقعیت می بخشید!

یکبار دیگر خاطرنشان می کنم، ملی شدن صنعت نفت، در ۲۹ اسفند از آن رو اهمیت دارد که به شما مردم ایران، یادآوری می کند که نوروز، جشن استقلال و آزادی انسان است! وجدان تاریخی خود را بروز کنید، تا این وجدان تاریخی، همواره شما را به استقلال و آزادی بخواند، شما را از خفت زندگی در استبداد وابسته به زندگی در استقلال و آزادی بخواند! شما را به فرهنگ استقلال و آزادی، به فرهنگ حقوقمندی، به خشونت زدایی و ضرورت خشونت زدایی بخواند! شما را به بزرگی بخواند! به غرور ملی بخواند! شما را به نقشی که در تاریخی بشر داشتید، بخواند! شما را به این نوروز می خوانم و این نوروز را به شما تبریک می گویم.

شاد و پیروز باشید

این پیام بخشی از پیام نوروز ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) ابوالحسن بنی صدر است

https://www.youtube.com/watch?v=I4OYYkbQ_uo&t=11s