همایش «میراث ابوالحسن بنی‌ صدر برای ایران امروز»

        در تاریخ 27 خرداد ماه همایش میراث بنی صدر برای ایران امروز  به ابتکار اتاق گفتمان حقوندی در کلاپ هاوس برگزار گردید .   

در این همایش بعد از سخنان آغازین آقای ایمان فلاح با سخنان خانم عذرا حسینی شروع گردید . سخنرانان به ترتیب زیر بودند  آقای ایمان فلاح ، پخش سخنان آقای بنی صدر ، آقای علی امیر حسینی ، خانم فیروزه بنی صدر ، آقای جمال پاکنژاد ، آقای محمد جعفری ، آقای محمود دلخواسته ، آقای حسن رضایی ، آقای علی شفیعی ، آقای علی صدارت ، خانم ژاله وفا ، آقای علی وردک ، آقای جهانگیر گلزار و در پایان بخشی از صحبت زنده یاد بنی صدر پخش گردید .     متاسفانه به علت مشکل تکنیکی صحبتهای آقایان جمال صفری و صادق شفیعی در جلسه ممکن نگردید . ها را نتوانستیم                                                                 Banisadr-Hamaiesh-1

                                                                    

</p>"