اشاره های مختصری به نکاتی از کارنامه و میراث ابوالحسن بنی‌ صدر، مصاحبه با علی صدارت (جلسۀ ٢ از ٣)

اشاره های مختصری به نکاتی از کارنامه و میراث ابوالحسن بنی‌ صدر، مصاحبۀ کورش پارسا با علی صدار ت (جلسۀ ٢ از ٣):
                                                                             Sedarat A-Ba-1