سخنرانی فیروزه بنی صدر فرزند اول شادروان ابوالحسن بنی صدر در مراسم خاکسپاری (تمام سخنرانی)

                                                                              Banisadr-M Firouzeh-1