مصاحبۀ شاداب وجدی با ابوالحسن بنی صدر یک روز بعد از خروج از ایران در ۸ مرداد ۱۳۶٠

                                                                             Banisadr AH-Vajdi Sh-1

                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید