چرا خلاء را زور پر می کند ؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

چرا خلاء را زور پر می کند ؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                   Banisadr-Golzar2-1
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
ابوالحسن بنی صدر : در این هستی، شما یا حقوق را می شناسی و به حقوقت عمل می کنی، خلاء نداری و رشد می کنی. یا حقوقت را نمی شناسی و  عمل نمی کنی، خلاء زیاد داری، هم خود تخریبی می کنی و هم دیگران از این خلاء ها استفاده می کنند.