جنایت جنگی حکومت اسرائیل در نوار غزه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید

                                                                             Golzar Ja-Javad Hos-1

                                                                                


در این رابطه