موقعیت طلایی برای خلع سلاح اتمی در خاورمیانه: تحمیل سرنوشت آفریقای جنوبی به جنگ‌ طلبان اسرائیلی، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Ali-1