ابوالحسن بنی صدر: پنجشیر و پنجشیریان نمادهای مقاومت در وجدان جهانیان

banisadr

 در تاریخ بشر، محل ها و زنان و مردانی هستند که نماد مقاومت در برابر ستم می شوند. در دوران معاصر، پنجشیر و زنان و مردانی که در آن به مقاومت ایستاده اند، نه در وجدان مردم افغانستان، نه در وجدان مردم منطقه، بلکه در وجدان مردم جهان محل و نماد مقاومت اند.

مقاومت امروز، با مقاومت در برابر ارتش امپراطوری روس یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه، آن زمان، همۀ مردم منطقه و بخش مهمی از جهان با پنجشیریان بودند اما امروز بعد از شکست مفتضحانۀ امریکا، مسابقه بین این قدرت و قدرت های رقیب برای خورد و برد دارایی های افغانستان، سبب شده است که پنجشیر و پنجشیریان تنها شوند. از اینرو، پنجشیر در عداد کم شمار محل های مقاومتی شده است که جهت تاریخ را به سوی مستقل و آزاد زیستن تعیین کرده اند. مردم کشورهای ما نباید تصور کنند که حمایت آنها بدون اثر است. باید وجدان خود را در حمایت از پنجشیر حساس کنند و تردید نداشته باشند که جهت حرکت تاریخ را مقاومت تعیین می کند و به پیش است، نه به پس. از اینرو پنجشیریان پیروز خواهند شد.

در زمان تصدی امور در ایران، از جنبش مردم افغانستان، بخصوص از جنبش پنجشیریانِ تحتِ رهبری احمد شاه مسعود، حمایت کردم و امروز هم در کنار افغانستانی هایی هستم که به استقامت برخاسته اند. نگران سرنوشت افغانستان هستم و پنجشیریان و همۀ مردم افغانستان را به مقاومت باز هم بیشتر می خوانم و برای آنها از خداوند توفیق می طلبم.

ابوالحسن بنی صدر،

۲۱ شهریور ۱۴۰۰