مراسم یادبود شادروان ابوالحسن بنی صدر

                                                                             Bani Sadr-jpg