آقای بنی صدر شما در ۲۲ خرداد ۱۳۶۰ به کودتا گران گفتید: ما می رویم که بمانیم و شما می مانید که بروید. چرا ؟

                                                                            Ba-Ab-1

                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید