پیام ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز کارگر: نظام سرمایه داری و نظامهای استبدادی مبلغ یاس و ناتوانی انسان هستند!

banisadrParchamIranانقلاب اسلامی در هجرت: ابوالحسن بنی صدر بدون استثنا هر سال بمناسبت روز کارگر پیام می داد. او عدالت را بدون استقلال و آزادی ممکن نمیدانست. امسال بمناسبت روز کارگر، پیام سال 1396 ایشان را باز نشر می دهیم.

کارگر در اصل کسی را میگفتند که مالک نفس خویش بود، سعی خویش بود، کار خویش بود، حاصل کار خویش بود. زمانه گذشت، گذشت. کار وارونه شد. حاصل کار کارگر، شد مالک کارگر! آنچه که امروز است. حالا برای این کارگری که مالکیت خویش را برکار خود از دست داده، به مالکیت سرمایه درآمده، سالی یکبار جشن میگیرند. حالا هم کار را بجایی رساندند که کارگر برای اینکه قوت لایموت خود را بدست بیآورد، حتی در کشورهای غرب، به راست افراطی رای میدهد. بنابراین شما کارگران ایران، هرگاه بگویند که نان مقدم است بر استقلال و آزادی شما، به شما دروغ میگویند! بیشتر از همه شما هستید که می باید استقلال و آزادی خود را بازبیابید. برای اینکه مالکیت بر سعی، یعنی استقلال در تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم. این دوگانگی میان استقلال و آزادی انسان و نان، دروغی است که قدرت ساخته است. متاسفانه کارگران جهان را هم به این دروغ فریفته است. هرگاه شما بخواهید از این فریب خود را برهید، می باید در هر جنبشی پیشگام باشید، برای اینکه انسان استقلال و آزادی خویش، مالکیت خود بر کار خویش را بازبیابد! و من شما را به این جنبش میخوانم، به پیشگامی چنین جنبشی میخوانم.

نظام سرمایه داری و نظامهای استبدادی مبلغ یاس هستند، مبلغ ناتوانی انسان هستند، مبلغ این دروغ هستند که هر حرکتی وضع را بدتر خواهد کرد، مبلغ ترس هستند، الغا کننده ناامیدی، ناتوانی، ترس هستند! بر این نظام شورش کنید! امید، شادی، توانایی، و اعتماد به نفس برای ساختن فردایی در استقلال و آزادی بیابید!

برخیزید ایران در خطر است، انسان در خطر است، نه در ایران که در همه جهان در خطر است.

برای اینکه انسان در همه جهان زمامدار زندگی خویش بگردد ، برخیزید، به جنبش برخیزید

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶