دروغ های روزنامه اطلاعات زمان شاه علیه ابوالحسن بنی صدر

Banisadr-Etelaat2-1 سایت انقلاب اسلامی در هجرت: یکی از وظایف روزنامه اطلاعات زمان شاه انتشار ضد اطلاعات بود.  از جمله در باره آقای بنی صدر در خبری کوتاه که در ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۵ در صفحه اول خود منتشر کرده بود، ۴ دروغ در باره آقای بنی صدر نوشته است.

١- بنی صدر مارکسیست اسلامی بود ٢ـ با گروه های قشری تماس داشت ٣ ـ اهل خوشگذارانی بود و به دین باور نداشت ۴ـ بالاخره اینکه به گروههای مارکسیست کمک مالی می کرد.  درج چنین دروغ هایی در صفحه اول روزنامه اطلاعات، بیانگر حساسیت شدید رژیم شاه نسبت به آقای بنی صدر بود.

همه می دانند که آقای ابوالحسن بنی صدر اصولاً مخالف نظریه های بر اصل تضاد بود و چند کتاب در مخالفتش، از جمله کتابهای زور علیه عقیده، تضاد و توحید و اقتصاد توحیدی را قبل از انقلاب نوشته بود. اهل خوشگذرانی نبود و فردی باورمند بود و کمک مالی هم به گروههای مارکسیستی نمی کرد. او در دوره اول تبعید خود در فرانسه از کمک های مالی برای انتشارات مصدق و خبرنامه جبهه ملی و فرستادن وکلای خارجی برای دفاع از زندانیان سیاسی استفاده می کرد.

روزنامه اطلاعات، ۱۲ تیر ۱۳۵۵:

تماس خمینی در عراق با مارکسیست‌ های اسلامی

ابوالحسن بنی‌صدر، فرزند مرحوم آیت‌ الله بنی‌صدر در فرانسه با گروه‌ های مختلف کمونیستی و قشری مذهبی ارتباط داشت.

ابوالحسن بنی‌صدر یکی از گردانندگان گروه های طرفدار مارکسیست اسلامی در فرانسه، وارد عراق شد. نامبرده که به هنگام اقامت در ایران در دانشگاه تهران پیوسته یکی از عناصر اخلالگر بود، پس از عزیمت به فرانسه در آن کشور با گروه های مختلف کمونیستی و قشری مذهبی ارتباط برقرار نموده است. نامبرده در سالهای اخیر در فرانسه از گروه طرفدار تروریست معروف مارکسیست اسلامی که در ایران مرتکب جنایاتی شده بود، حمایت می نموده است. در تمام این مدت، نامبرده با خمینی در عراق تماس داشته و از کمک های وی برخوردار بوده است. ابوالحسن بنی‌صدر که فرزند مرحوم آیت‌ الله بنی‌ صدر است، شخصاً به مبانی مذهبی بی‌اعتقاد بوده و قسمت اعظم ارثیه پدری خود را در جهت خوشگذرانی و یا اقداماتی علیه دولت و مذهب به مصرف می‌رساند.

اطلاعاتی در باره اینکه نامبرده با بعضی کشورهای خارجی در تماس است واصل شده است. به همین جهت، ارتباط خمینی با بنی صدر و گروه تروریست معروف به مارکسیست اسلامی قابل بررسی و تعمق است.