سخنرانی علی بنی صدر فرزند شادروان ابوالحسن بنی صدر در مراسم خاکسپاری

                                                                             Banisadr-Ali-1