بررسی و ارزیابی رویدادهای اخیر در رابطه با فلسطین و ایران، سخنرانی علی صدارت

                                                                            Sedarat-Al-1