مخالفت ابوالحسن بنی صدر با اعدام ها و اعدام های سران ارتش پس از انقلاب ۱۳۵۷

مخالفت ابوالحسن بنی صدر با اعدام ها و اعدام های سران ارتش پس از انقلاب ۱۳۵۷: در اوائل انقلاب همه مسابقه می دادند که اعدام باید گردد و ما تنها بودیم
                                                                            Banisadr-Abolhassan-1