وقایع خرداد ۱۳۶۰ و حذف اولین رئیس جمهوری در آینه حق حاکمیت ملی- بحث آزاد بین محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوری

JafariEshkevari

 

سخنرانی ۸ ژوییه ۱۳۹۵ در پاریس

 


در این رابطه