جمهوری و امکان دمکراسی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

                                                                             Golzar Ja-Javad Hos-1

                                                                             


یکی از اصول اصلی حقوق شهروندی حق حاکمیت است. در یک دمکراسی بر اساس جمهوریت امکان برخوردار شدن از این حق بیشتر است. هیچ شخصی با هر صفتی شریک مردم در حق حاکمیت نمی تواند باشد. مردم از حقوق ذاتی برخوردارند و آزاد و مستقل می باشند. دولت در خدمت مردم بایستی امکان برخورداری از این حقوق را ممکن نماید.