پیش زمینه های جنگ حماس و اسرائیل، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید

                                                                             Vafa J-Javadzadeh H-1