پاسخ به چند هموطن عزیز: آیا «حقوق بشری وجود ندارد و همه آنها دروغ اند»؟، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1