فیلم جلسه بزرگداشت ابوالحسن بنی صدر در لندن -۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

banisadr eteghlal azadi

 

قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=229FD_ioy9U

قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=DNtuB7BBdVU

فیلم خلاصه جلسه بزرگداشت ابوالحسن بنی صدر

https://www.youtube.com/watch?v=sP97wACd4Ss

 

فیلم سخنرانی ها در جلسه یادبود و بزرگداشت ابوالحسن بنی صدر در لندن

سخنان آقای محمد جعفری

https://www.youtube.com/watch?v=o6XKC9sOHmE

سخنان آقای صادق شفیعی ها

https://www.youtube.com/watch?v=5LsMODuyhBA

سخنان آقای محمود دلخواسته

https://www.youtube.com/watch?v=Yc5OMYx40GI

سخنان آقای علی متین دفتری

https://www.youtube.com/watch?v=u3HUZgtZDN4

سخنان آقای علی امیر حسینی

https://www.youtube.com/watch?v=sWavmEJA2hM

سخنان آقای حسین علی زاده

https://www.youtube.com/watch?v=mC0U8ghFp28

سخنان خانم عقیله جعفری

https://www.youtube.com/watch?v=B6wCQAzCKUY

سخنان خانم فیروزه بنی صدر

https://www.youtube.com/watch?v=9CBWmZRA1NU

قرائت پیام خانم عذار حسینی توسط خانم اعظم اشکان نژاد

https://www.youtube.com/watch?v=DjLXiJubj64