از انقلاب ١٣۵۷ تا کودتای خرداد ١٣۶۰، گفتگو با محمود دلخواسته

                                                                             Dekhasteh-Ma-1