فیلم مراسم بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او در فرانسه

BaniSadr2022-10-09

 

 

 

سخنان خانم عذرا حسینی در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=kFI2lEBoblE

*****

سخنان خانم عذرا حسینی در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=slAKPosrX2o

*****

سخنان آقای مرتضی عبداللهی در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXegNzXyFsE

*****

سخنان آقای جمال پاکنژاد در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=adAlbDqf56s

*****

سخنان آقای منصور ذریت خواه در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=dS2eeFv33go

*****

سخنان آقای صادق شفیعی ها در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SnbicsipjU

*****

سخنان آقای علی شفیعی در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=5c-hqmJDEME

*****

سخنان آقای علی ساعدی در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs9tT3x5CMc

*****

سخنان آقای علی صدارت در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=OV7aCXXg-lo

*****

سخنان خانم اعظم اشکان نژاد در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc11qREH8jw

*****

سخنان خانم فریبا ساعدی در بزرگداشت یاد ابوالحسن بنی صدر در سالگرد فقدان او

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6ZaA1P2eug

 


در این رابطه