دومین خلع سلاح داوطلبانۀ اتمی در تاریخ تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ ای؟ نقش من و نقش ما!؟، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Al-1