انرژی مثبت حقوندی، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-1

                                                                                            


در این رابطه