وظیفه و تکلیف من در رابطه با خشونت ها، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat A-Javad H-1

                                                                                 


در این رابطه