راه حل یک کشور برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها و نه دو کشور برای آنها، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Ali-1

                                                                                         


در این رابطه