روش‌ های عملی تشکیل و فعالیت هسته‌ های مردمی، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (۱)

روش‌ های عملی تشکیل و فعالیت هسته‌ های مردمی برای ساختن سرنوشت های خوب و  خوبتر، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (۱):
                                                                                  Banisadr-Sedarat-1
                                                                                           

در این رابطه